កិច្ចសហប្រតិបត្តិ ការ រវាង ក្រុមហ៊ុន ស៊ី.អេ.ធី.អេស អ៊ីន ធឺ ណេ សិណល់ ជាមួយ ក្រុមហ៊ុន វីឡាអែត វើថាយ

your alt description here

ឯកឧត្តម ខៀវ កញ្ញារិទ្ធ រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួង ព័ត៌មាន ផ្តល់ លិខិត ថ្លែង អំណរគុណ ដល់លោក JASON NG

your alt description here

About Us

CATS - Cambodia Advance Transportation System Established for the purpose to reduce traffic congestion and driver’s behaviour who follow the safety of road user.

Contact Us

Head Office: #9, Streeet 255, Sangkat Boeng Salang, Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia.
E-mail: info@cats-international.com
Tel: 010 789 037 / 012 82 43 05
Warehouse:
Nº 190, St.503K, Vimean Trong Village, Sangkat Krang Thnong, Khan Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia
E-mail:technical.warehouse@cats-international.com
Phone : +855 70 733 767
Sale:
: +855 87 8888 73

Working Hours

Monday:8:00 am to 5:00 pm
Tuesday:8:00 am to 5:00 pm
Wednesday :8:00 am to 5:00 pm
Thursday :8:00 am to 5:00 pm
Friday :8:00 am to 5:00 pm
Saturday : 8:00 am to 12:00 pm

Copyright © 2018. All Rights Reserved